Quỹ môi trường và thông tin nội thất

About Us

Фондация за околна среда и земеделие е насочила своята дейност към представяне предимствата на биологичното земеделие в България, както и позитивния ефект от природо-съобразното селско стопанство, възможностите за развитие на алтернативни форми на енергия в българските села.

Осигуряваме образование и обучени е за земеделци, животновъди и селското население в методите на производство на селскостопанска продукция без пестициди и химически торове.

Обучаваме начинаещи фермери по агро-екологични схеми. Изучаваме и прилагаме в България световния опит на добрите земеделски практики. Обучаваме ги да опазват околната среда и да не изгарят стърнищата си и т.н.

Подпомагаме местните, регионалните и централни власти в подготовката на агро-екологичното законодателство в страната, съгласно изискванията на Европейския Съюз.

Работим за привличане вниманието на населението към проблемите на селското стопанство, околната среда, енергетиката и други екологични проблеми.
Подпомагаме земеделците в установяване на контакти с техни чуждестранни колеги.

Изучаваме и тестваме територии, подходящи за био-земеделие и оползотворяване на отпадъците от селското стопанство.

Осигуряваме правна защита и съвети на граждани, неправителствени организации и местни общности.

Организираме работни срещи, курсове, събития, експериментални центрове, образователни програми, представяме филми и други информационни дейности, свързани с биологичното земеделие, енергията от възобновяеми източници и опазването на околната среда.

Фондация за околна среда и земеделие популяризира и производството на биологичен биогаз сред:

  • фермери;
  • биоземеделци;
  • доставчици на зелена енергия;
  • потребителите на зелена енергия.